Tècniques d'aplicació de la fusta

Diferents tècniques amb les que tractem la fusta contra el corc i tèrmit.

Càmera de Xoc Tèrmic (Congelació)

Quan tenim un moble infectat per corc i volem que no segueixi deterioren-se, o aquests insectes xilòfags no es traslladin altres mobles o altres elements de fusta, per tant la millor solució és el tractament per congelació. Aquest tractament consisteix amb la introducció dels mobles a una càmera de Xoc Tèrmic.

Aquesta càmera treballa en sec, això fa que es pugui tractar tot tipus de peces en qualsevol acabat. Així es poden introduir mobles envernissats, tapissos, amb incrustacions, talles policromades, fins i tot instruments musicals i rellotges amb la seva maquinària inclosa.

Per tant, el tractament consisteix en un descens de la temperatura, amb un control del grau d’humitat, durant un temps determinat. A més, un programa informàtic controla constantment els paràmetres necessaris per realitzar el procés adequat. D’aquesta manera s’elimina el 100% dels insectes en tots els estats (ous, larves i adults).

És una de les tècniques d’aplicació de la fusta que resulta inòcul i és respectuós amb el medi ambient. Està patentada i conta amb varis certificats del prestigiós laboratori d’assajos Cidema d’Azpeitia (Guipúzcoa).

Aquest sistema es recomana per tractar peces afectades per:

 • Corcs
 • Arnes i dermèstids.
 • Insectes bibliòfags presents en el paper.

 

 tecnica madera por congelación o shock termico

Esques inhibidors de creixement per tèrmits

Els esquers inhibidors de creixement per tèrmits és una de les tècniques d’aplicació de la fusta que més s’utilitza actualment, ja que és molt respectuós amb el medi ambient. A Diset Control de Plagas utilitzem un esquer alimentari, consisteix en la instal·lació d’estacions de control en el sòl i en llocs on es detecta l’activitat de tèrmits. Per tant, en aquestes estacions s’introdueix l’esquer alimentari biocida, des del qual es subministra l’ingredient actiu que actuarà en l’organisme biològic de les mateixes.

Així mateix, el període de duració d’aquest procés dependrà bàsicament de dos factors:

 • La mida de la colònia.
 • L’extensió de la colònia.

Per tant, quan més gran sigui la població de la colònia, major serà el número de tèrmits a eliminar i quan més gran sigui la seva extensió, més difícil i complexa serà la seva localització, llavors es tindrà d’instal·lar un major número d’esquers per facilitar l’enverinament de tota la colònia.

També recomanem com a mínim realitzar un tractament que duri com a mínim entre 1,5 i 2 anys, per garantir el control i/o eliminar la colònia. Altrament, pels procediments protocol·litzats amb espais de gran extensió, és aconsellable establir un període de control que poden anar dels 3 a 5 anys.

Injecció en profunditat per fusta estructural

És un tipus de tractament amb pressió que consisteix en la injecció d’un insecticida i /o fungicida a l’interior de la fusta mitjançant un trepant.

S’utilitza, principalment en tractaments curatius de la fusta. Desprès de realitzar el trepant la fusta es col·loca unes vàlvules antiretorn per les que s’injecta el producte.

Barreres perimetrals anti tèrmits en sòls i ciments

És un tractament perimetral que es realitza a l’exterior de l’habitatge, pràcticament perforacions en el sòl d’uns 18 mm cada 35-40 cm aproximadament hi ha la paret de 12 mm. A continuació, el producte s’injecta a raó de 6 litres per metre lineal en el sòl i 1 litre per metre lineal a la paret.  

A Diset Control de Plagas hem realitzat tractaments d’aquest tipus, col·locant mànegues per tot el perímetre exterior de les instal·lacions, a la vegada, van repartint l’insecticida per tot el perímetre, creant una barrera protectora. Aquestes mànegues es van omplint d’insecticida a cada visita per tenir controlada la instal·lació. 

L’insecticida actua per contacte i ingestió, sobre les diferents espècies de tèrmits que habitant en el sòl a la vegada, el principi actiu, segueix durant llargs anys a la zona tractada, formant una barrera química, que impedeix el pas dels tèrmits subterranis.  En conseqüència a la seva baixa solubilitat evitem el risc de dispersió cap a zones no tractades o capes profundes del sòl. Per tant, l’insecticida es manté estable fins i tot en un medi desfavorable (pH elevat) i els insectes es mostren incapaços de detectar el principi actiu. A l’actualitat és l’únic producte amb una eficàcia del 100%. 

 

Decapat per immersió

Amb aquest tractament s’aconsegueix resultats espectaculars i la recuperació total de la fusta. Aquest tractament es realitza en mobles, portes i finestres sobre tot.

Quan les peces antigues son transportables i necessiten una profunda restauració, el mètode més eficaç i respectuosos en el decapat per immersió.

Aquest sistema consisteix en submergir la peça en qüestió en una banyera de grans dimensions ajudat per unes grues per que el producte decapat vagi atacant la pintura i brutícia que es vulgui treure. Llavors, quan s’ha acabat el treball de decapat, es llima la peça per donar un acabat homogeni i sense ocasionar danys els objectes decapats. 

A més a més d’objectes de fusta, aquest tractament es pot utilitzar per tractar els objectes metàl·lics com radiadors, reixes, llums i tots els tipus de materials pintats.

Decapat per micropartícules

Entenem per decapat, l’eliminació de pintures o vernissos sobre una superfície, que pot ser metàl·lica, de plàstic, fusta o qualsevol altre suport. Aquest tractament es realitza en bigues, voltes, etc.

El decapat pel sistema de projecció de partícules abrasives és una evolució del conegut raig de sorra. Les diferencies entre ambos sistemes son significatives, sent el més destacable la baixa pressió utilitzada en el nostre sistema ( a partir de 0,2 bar), així com el ventall de diferents tipus de partícules de mides molt petites. Entre elles, la més utilitzada són les micropartícules de silicat d’alumini, el seu resultat és impecable.

Amb aquest sistema es torna a l’acabat original, sense provocar cap dany.

També es té de tenir present que els residus generats són innocus pel medi ambient.

 

Reforços estructurals amb acer

Reforç de bigues de fusta mitjançant la col·locació de perfils metàl·lics d’acer:

L’esforç de les bigues mestres d’antigues estructures es porta a terme fàcilment gràcies l’acer. Per tant, són nombroses les possibles solucions. Sobre tot s’utilitza per proporcionar a les bigues la resistència que ha perdut, a causa del deteriorament de la fusta.

Reforç o reparació de bigues de forjat de fusta mitjançant la col·locació de perfils metàl·lics d’acer:

 Com en el cas de les estructures, el reforç de forjat de fusta mitjançant perfils d’acer és vàlid, tant per reforça elements deteriorats (podrits o corcats) com per suportar els increments de càrrega. Llavors, els perfils de reforç es recolzen en els elements existents o afegits (murs, bigues …).

 

Impregnació superficial a la fusta

Aquesta tècnica es realitza mitjançant polvoritzat i brotxatge o pinzellat uniforme amb insecticida i protector de la fusta.

Un dels productes que utilitzem a Diset Control de Plagas pel tractament d’insectes xilòfags, entre ells els tèrmits i corcs, té un poder auto penetrant degut a una innovadora formula desenvolupada i compta amb una certificació CTB p+.

A més a més, compleix la norma UNE 56402-EN46: Determinació de l’eficàcia preventiva contra larves recent nascudes de Hylotrupes bajulus junt amb proves d’envelliment per evaporació EN 73 i sense rentar segons EN 84. També compleix la norma 56.408-EN22: Determinació de l’eficàcia preventiva contra tèrmits del gènere Reticulermes, junt amb els mateixos assajos d’envelliment per evaporació i sense rentat.

Un altre producte utilitzat en aquest tipus de tractament, és un insecticida i fungicida llest pel seu us (sense diluir), específic pel tractament de la fusta.És un producte formulat amb base a dissolvents orgànics amb fixades per aconseguir que la matèria activa protegeixi les cèl·lules de la fusta durant més de 20 anys.

A vegades, aquest producte actua contra tot tipus d’insectes xilòfags fins i tot els més resistents: tèrmits, corcs, etc. Llavors, no altera el color de la fusta i un cop s’ha seca, queda completament inodora.

 

Els dos productes conten amb un certificat CTB p+. A més a més, tots els nostres productes tenen registre sanitari.

 

Reconstrucció de resines epoxídiques

És un sistema avalat per la investigació científica i adaptada a les més avançades tècniques que retorna a la fusta la seva capacitat mecànica original, conservant el mateix temps tot el seu valor artístic, històric i funcional.  A més a més, permet salvaguardar procediments i tipologies constructives d’èpoques passades, sense precisar cap tipus de manteniment posterior i amb un estètic resultat positiu.

Bàsicament el sistema consisteix en l’eliminació de la fusta deteriorada, que ha perdut la seva capacitat mecànica original, i la seva substitució per un nou material capaç de restablir les funcions perdudes. Aquest material està compost per resines expoxídiques, idònies per poder obtenir un comportament semblant al de la fusta, ja sigui en estat pur o en forma de morter. També es col·loquen unes varetes de fibra de vidre, que  posseeixen una alta resistència a la flexotracció i un mòdul d’elasticitat molt semblant al de la fusta, evitant així possibles fissures futures.

Tractament en atmosfera controlada (nitrogen)

Càmera – Bombolla:

 

Ideal pel tractament d’elements de gran valor històric o artístic: Per exemple. antiguitats, arxius mobiliaris i col·leccions en general.

S’utilitza contra infestacions per arnes, àcars, corcs, tèrmits i altres insectes.

El tractament en atmosfera controlada amb Nitrogen, no afecta els objectes tractats i permet un manipulació segura a l’estar mancat de toxicitat. Aquest tipus de fumigació és totalment eficaç i ofereix la possibilitat de realitzar el tractament sense desplaçar els bens del seu lloc.

El tractament consisteix en el muntatge d’una càmera de fumigació on s’introdueix els elements a tractar per crear un entorn controlat on l’oxigen sigui desplaçat per un gas inert, en aquest cas el nitrogen. D’aquesta forma es crea una atmosfera no apta pel desenvolupament d’organismes vius, eliminant per «anòxia» qualsevol fase de l’insecte exposat aquesta atmosfera. Al mateix temps aquests gasos inerts no suposen cap rsc d’alteració dels materials tractats.

La càmera – bombolla es crea a mida dels objectes a tractar mitjançant l’ús de làmines de plàstic especials unides mitjançant termo-segellat. Un cop feta la càmera amb els elements a tractar en el seu interior, s’inicia el procés de buidat i emplenar consecutivament, de mica en mica el nitrogen va desplaçant l’oxigen.

A través d’un mesurador d’oxigen connectat a l’interior de la bombolla es va mesurant contínuament el seu nivell, fins arribar a una concentració de Nitrogen igual o superior el 99,7%. Quan s’arriba  aquesta atmosfera controlada a l’interior de la càmera, es diu que està estabilitzada, hi ha partir d’aquí es té mantenir durant 30 dies aprox. Durant aquest temps es té de realitzar mesures periòdiques per comprovar i assegurar que la concentració de nitrogen sempre sigui adequada.

Desprès d’aquest període d’exposició es dona per finalitzat el tractament, tenen la certesa que tots els insectes, tant en fase de larva, adult o ou han estat eliminats.

 

Atenció al client

Demani un pressupost o informació sense cap compromís de qualsevol dels nostres serveis o truqui al 934280206

Política de Privacitat

ContactA

Tel: 934280206
info@disetcontroldeplagas.com

Horari

9 h – 19 h Dill-Div

Oficines

C/Can travi, 47, local 7
08038, Barcelona

  Contacta

  Política de Privacitat

  CONTÁCTANOS